Summit Benelux BV

algemene & leveringsvoorwaarden

Summit Revalidatietechniek (verkorte weergave)

1. Offertes

Onze offertes zijn steeds vrijblijvend.

2. Bestellingen

Bestellingen zijn door ons pas geaccepteerd na schriftelijke bevestiging onzerzijds of na toezending van een factuur.
Voor alle bestellingen gelden, totdat levering en betaling geheel zijn afgewikkeld, onze leverings- en betalingsvoorwaarden.
Indien door opdrachtgevers afwijkende voorwaarden worden gesteld, zijn deze slechts geldig indien deze nadrukkelijk schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.
Afwijkende voorwaarden, opgegeven door vertegenwoordigers, zijn eveneens slechts geldig indien deze nadrukkelijk schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.

3. Leveringen

De in opdrachtbevestigingen genoemde levertijden zijn zo goed mogelijk benaderd, maar zijn minder bindend.
Deelleveringen zijn toegestaan. Alle zendingen, ook van deelleveringen reizen voor risico van de opdrachtgevers. In het binnenland leveren wij franco vanaf 500 euro.
Expreszendingen worden op verzoek uitgevoerd onder berekening van de netto kosten.
Indien door overmacht de levering van goederen niet of niet volledig mogelijk is, zijn wij gerechtigd de levering geheel of ten dele uit te stellen, zonder dat zulks aan de opdrachtgever een recht tot schadevergoeding geeft. Onder overmacht wordt verstaan: stakingen, gebrek aan grond- en hulpstoffen, bedrijfsstoringen, oorlog epidemieën, nieuwe regeringsmaatregelen en dergelijke door ons niet te voorziene omstandigheden of ontwikkelingen.

4. Prijzen en betalingen

Al onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking. De in de orderbevestiging vermelde prijzen zijn voor beide partijen bindend mits de levering plaatsvindt binnen 4 maanden na de datum van de opdrachtbevestiging. Bij latere levering gelden de prijzen zoals deze op het tijdstip van levering van kracht zijn. In rekening gebrachte emballage worden, mits franco aan ons teruggezonden, na ontvangst voor de volle berekende prijs gecrediteerd. Al onze facturen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum netto zonder korting te zijn voldaan. Bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum, mag een korting van 2% in mindering worden gebracht. Als betalingsdatum geldt steeds de datum waarop de bedragen op één van de door ons aangegeven rekeningen is bijgeschreven. Disconto en andere bankkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij te late betaling wordt door ons rente in rekening gebracht ter hoogte van de wettelijke rente, doch minimaal 1% per maand.

5. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Summit tot het moment dat onze debiteur aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Summit heeft voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot de uit door ons geleverde goederen vervaardigde producten. Indien door ons geleverde goederen in het kader van het normale handelsverkeer aan anderen zijn doorgeleverd, zonder dat de desbetreffende goederen aan ons zijn betaald, dan gaat het eigendomsrecht dat onze afnemer nog op deze goederen heeft, aan ons over.

6. Reclames

Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven wegens hoeveelheid of hoedanigheid van de levering, dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen te worden ingediend. Indien een reclame terecht ingediend is, heeft de afnemer binnen de wettelijke garantietermijn recht op vervangende levering. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schaden, welke ontstaan zijn door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzingen of door onzorgvuldig gebruik van de geleverde goederen.

7. Retouren

Van geleverde goederen die vanaf 3 maanden na factuurdatum onbeschadigd teruggezonden of omgeruild worden, wordt 15% van de goederenwaarde als behandelings- en verwerkingskosten in rekening gebracht. Retouren worden uitsluitend geaccepteerd indien zij vergezeld zijn van een kopie van de factuur van levering. Op retourzendingen die niet vergezeld zijn van een kopiefactuur wordt 15 euro voor administratiekosten in rekening gebracht. Goederen die na factuurdatum ouder dan 6 maanden zijn, kunnen niet meer als retourzending of omruiling behandeld worden. Speciaal vervaardigde producten zijn van omruiling en creditering uitgesloten.

8. Zichtzendingen

Voor pasdoeleinden kunnen zichtpakketten worden verstrekt. Deze pakketten dienen binnen twee weken onbeschadigd en franco huis te worden geretourneerd. Bij in gebreke blijven houdt Summit zich het recht voor alle kosten in rekening te brengen.

9. Toepasselijk recht, domicilie

Al onze leveringsovereenkomsten zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. Koper en verkoper kiezen onveranderlijk woonplaats ten kantoren van de vennootschap in onze vestigingsplaats.